ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


เงื่อนไขการชำระเงิน

 เงื่อนไขการชำระ

ซัมเมอร์คอร์ส และการศึกษาต่อ 

การชำระครั้งที่หนึ่ง มัดจำเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ และจองตั๋วเครื่องบิน  ท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการโอนแล้ว กรุณาแฟ็กซ์เอกสารต่อไปนี้มาที่เบอร์ 02-7462452 

ใบหลักฐานการโอน (PAY-IN) พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ

สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) พร้อมชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษสะกดตามหนังสือเดินทาง

การชำระครั้งที่สอง หลังจากครั้งแรก 2 สัปดาห์ จำนวน 50% ของส่วนที่เหลือ หลังจากทำการโอนแล้ว กรุณาแฟ็กซ์เอกสารต่อไปนี้มาที่เบอร์ 02-7462452 

ใบหลักฐานการโอน (PAY-IN) พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ

หนังสือเดินทางตัวจริง (PASSPORT)

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า (Visa)

สามารถนำมาให้ที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง หรือส่ง EMS พร้อมลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย

การชำระครั้งสุดท้าย ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันที่มาปฐมนิเทศที่บริษัทฯ  สามารถจ่ายเป็นเช็ค, บัตรเครดิต (มีค่าบริการ 3%), เงินสด หรือโอนเข้าบัญชี และกรุณาแฟ็กซ์เอกสารต่อไปนี้มาที่เบอร์ 02-7462452 

ใบหลักฐานการโอน (PAY-IN) พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ

จากนั้น ทางบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

โปรแกรมทัวร์ในประเทศ, ต่างประเทศ และแพ็คเก็ตท่องเที่ยว 

การชำระครั้งที่หนึ่ง ชำระเงินเป็นจำนวน 10% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หลังจากทำการโอนแล้ว กรุณาแฟ็กซ์เอกสารต่อไปนี้มาที่เบอร์ 02-7462452

ใบหลักฐานการโอน (PAY-IN) พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ

สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) พร้อมชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษสะกดตามหนังสือเดินทาง *กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

การชำระครั้งสุดท้าย หลังจากครั้งแรก 2 สัปดาห์ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด หลังจากทำการโอนแล้ว กรุณาแฟ็กซ์เอกสารต่อไปนี้มาที่เบอร์ 02-7462452 

ใบหลักฐานการโอน (PAY-IN) พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ

หนังสือเดินทางตัวจริง (PASSPORT) *กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า (Visa) *กรณีประเทศนั้นๆ ต้องทำวีซ่า

สามารถนำมาให้ที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง หรือส่ง EMS พร้อมลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย

จากนั้น WST จะส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

 

หมายเหตุสำหรับทุกโปรแกรม และโครงการ
•   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ หรือเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•   โปรแกรม และรายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะพิจารณาจากความเหมาะสม และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก


กรณีการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 14 วัน คืนเพียง 25% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 

บัญชีสำหรับการโอนค่าใช้จ่าย

  

 

ชื่อบัญชี บริษัท วัฒนาสาธิต ซทัดดี้ ทัวร์ จำกัด

บัญชี ออมทรัพย์

สาขา  สุขุมวิท 101/1 (ปิยรมย์ เพลส)

เลขที่บัญชี 185-1-31327-4

 

รับชำระผ่าน (We accept) 

 

 

 

 

  ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ และร่วมเดินทางไปกับ WST

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.