ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


การขอหนังสือเดินทางธรรมดา article

บุคคลบรรลุนิติภาวะ
•
เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดา ของบุคคลบรรลุนิติภาวะ
•
เอกสารประกอบการต่ออายุหนังสือเดินทางธรรมดา ของบุคคลบรรลุนิติภาวะ
•
ค่าธรรมเนียม
      .....................................................
ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
•
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของ ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
•
เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทาง ธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
•
เอกสารประกอบการต่ออายุและแก้ไขหนังสือ เดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
•
ค่าธรรมเนียม
       .......................................................
ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-20 ปี
•
ีระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-20 ปี
•
เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทาง ธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
•
เอกสารประกอบการต่ออายุและแก้ไขหนังสือ เดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
•
ค่าธรรมเนียม
       .......................................................
หนังสือเดินทางพระี
•
ีเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางพระภิกษุสามเณร
•
เอกสารประกอบการต่ออายุและแก้ไข หนังสือเดินทางพระภิกษุสามเณร
•
ค่าธรรมเนียม
       ........................................................
หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์
•
ีเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทาง เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์- ค่าธรรมเนียม

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

 

ขั้นตอนที่ 1 รับบัตรคิว

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลชีวภาพ(วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง) แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ (35 บาท) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม  ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

•  สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน หลังจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่น อาทิยื่นคำร้องวันศุกร์จะได้รับหนังสือเดินทางในวันอังคารเช้า

•  สามารถใช้บริการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าจัดส่ง 35 บาท ผู้รับซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับผู้รับที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 10 วัน

 

......................................................................................................................

 บุคคลบรรลุนิติภาวะ

•  เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ

 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการที่ไม่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

•  ค่าธรรมเนียม    การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

 

.......................................................................................................................

 ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

 ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

 ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมาแสดงตัวพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครอง คือ บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส ให้บิดาและมารดามาพร้อมกันทั้งสองฝ่าย หรือ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาในวันยื่นคำร้องให้มาลงนามในวันรับเล่ม หรือทำหนังสือยินยอม (download แบบฟอร์มหนังสือยินยอม) และรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง โดยมีพยานอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาหรือมารดาต้องมาแสดงตัวและลงนามอย่างน้อย 1 คน

 

 เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

• สูติบัตร หรือ สำเนาสูติบัตรรับรองโดยอำเภอ/เขตของผู้เยาว์ 

•บัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง 

• หนังสือยินยอมและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องในกรณีของผู้ปกครองฝ่ายที่ไม่สามารถมาแสดงตัวได้ 

• เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

 

• ค่าธรรมเนียม   การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

 

..........................................................................................................................

 

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ [แผนที่]
- ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
- โทรศัพท์ 0-2981-7171

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา [แผนที่]
- ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
- โทรศัพท์ 0-2361-0888 (ต่อ 3591) , 0-2383-8400 (ต่อ 3591), 0-2383-8402-3 (งานต่ออายุ)
โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า [แผนที่]
- ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 8 ถนนบรมราชชนนี
- โทรศัพท์ 0-2884-8829 , 0-2884-8830 โทรสาร 0-2884-8823

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น [แผนที่]
- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
- โทรศัพท์ 0-4324-2707 โทรสาร 0-4324--3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม
่ [แผนที่]
- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา [แผนที่]
- ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000
- โทรศัพท์ 074-326510, 074-326511 โทรสาร 074-326506

แลกลิงค์คลิก article
กษัตริย์ยอดกตัญญู...King of the King article
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต
หน้าบทนำ ปกติ
อัตราค่าบริการ
King Power Member Card : สิทธิประโยชน์เหนือระดับสำหรับผู้รักการเดินทาง
ข้อมูลการใช้โทรศัพท์พื้นฐานในต่างประเทศ
รหัสประเทศสำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ :: Country Code for International Telephone Service
ACCESS NUMBER :: เบอร์บริการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ทัวร์ในประเทศ
ซัมเมอร์ต่างประเทศ
ค่ายภาษาในประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ / เรียนภาษา
หนังสือเดินทางหายทำไงดี article
ดูแลสุขภาพระหว่างเที่ยวบิน article
ทำอย่างไรเมื่อไปถึงสนามบิน article
การบริหารร่างกายเพื่อความสบายระหว่างเดินทาง article
10 เคล็ด (ไม่) ลับ เมื่อเลือกเดินทางโดยเครื่องบิน article
16 เรื่องน่ารู้ก่อนท่องเที่ยวฮ่องกง article
ปฏิบัติการป้องกันของหาย article
จัดกระเป๋าแบบเบา ๆ article
เจ็ตเเล็ก (Jet Lag) article
มารยาทการใช้ห้องน้ำในเครื่องบิน article
หลับให้ได้ในที่นั่งชั้นประหยัด article
รู้จักใช้ห้องน้ำบนเครื่องบิน article
นั่งเครื่องบินอย่างไรให้มีความสุข article
เวลาเดินทางท่องเที่ยวแต่งอย่างไรให้ดูเหมาะสม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.