ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd  TAT 11/4094
โปรโมชั่นทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ราคาสุดพิเศษ
เอเชีย อินโดไชน่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ
รับจัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ  ศึกษาดูงาน  ค่ายบูรณาการทุกวิชา ทัศนศึกษา Walk Rally     งบประมาณจัดสรรได้

 

                บาหลี-บุโรพุทโธ  ยอร์คยากาต้า  5 วัน     

     

 

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ     สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ

วัดพรามนันต์           มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู

เกาะบาหลี              ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น สวรรค์บนดิ

                                               ท่านจะได้สัมผัสกับการแสดงพื้นเมือง ระบ าบารอง และระบำกริช ขนานแท้และ

                                                ดั้งเดิมของบาหลี

ภูเขาไฟ คินตามนี      อันสวยงาม วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื่อเสียง

ทานาล๊อท               จุดชมวิวที่งดงาม ในเวลาเย็นจะ ผืนทะเลที่ยิ่งใหญ่ตัดกับโขดหิน และคลื่นยักษ์ที่ถา 

                                               โถมเข้าหาชายฝั่ง

วันแรก ** สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 . พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4เจ้าหน้าที่   

                         คอยให้ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อ 

                          ให้บริการตลอดรายการ

วันที่สอง      กรุงเทพ – จาการ์ต้า – ยอร์คยากาต้า – วัดพรามนันต์ – บุโรพุทโธ

 

02.30 น ออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867

06.00 . ถึงสนามบินจาก้าตาร์ ** แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ ยอร์คยาการต้า

08.45 . นำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์คยากาตาร์ เที่ยวบิน GA 204 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน 

              เครื่องบิน)

09.45 . ถึงสนามบินเมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่ง 

              ประวัติศาสตร์และเป็นฮินดูทั้งสามชมต้นก าเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงา

                     ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่งดงามมหัศจรรย์ ต านานเทพแห่งฮินดูและเรื่องรางของ

                    การกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ บูโรพุทโธ

               เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด

               ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญและ

               ยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8-9 โดยราชวงศ์ Sailendrasซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,00  ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapiหลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บูโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่  20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้จนได้รับความ เสียหายอย่างหนัก จนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้งหินแต่ละก้อนจะถูกเรียงซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ที่เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นที่10) เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง(Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว  118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร สูง 34.5 เมตรหลังจากการบูรณะครั้งหลังสุด ไม่มีทางเข้าไปภายในพุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มีสถานที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด เมื่อมองจากท้องฟ้าจะเห็นบูโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่ก าลังจะบาน ลอยอยู่กลางทะเลสาบ (จากการสำรวจทางธรณี วิทยาพบว่าในสมัยนั้นบริเวณนี้เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ....เข้าพักโรงแรมที่พัก SAPHIR HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว *

 

วันที่สาม ยอร์คยากาตาร์ – วังสุลต่าน – เดนบาซาร์ (B/L/D)

 

08.00 .      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักหลังอาหารน าท่านเดินทางไปย่านมาลีโบโล ย่าน

                  ธุรกิจที่คึกคักของเมืองยอร์คยากาตารฺชมเมืองยอร์คยากาตาร์ที่สะอาดและงดงามแบบโบราณ และนำท่านไปชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ าค่าในวังและเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อนประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.50 .     โดยสายการบิน การูด้า แอร์เวย์ เที่ยวบิน GA 252 บินสู่เมืองเดนพาซ่าร์ (บริการ

                   อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

16.00 .     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

                   นำท่านเดินทางสู่ เกาะบาหลีมีพื้นที่เพียง 5,632 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวเพียง 55 ไมล์ (90 กิโลเมตร)จากแกนเหนือถึงใต้ และกว้างน้อยกว่า 90 ไมล์ (140 กิโลเมตร) จากตะวันออกถึงตะวันตก มีชายหาดที่งดงามมากมาย รวมทั้งมีความสมบูรณ์ทางด้านท้องทะเลไม่แพ้เกาะอื่นๆ

                   นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของ เกาะบาหลีอันงดงามที่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหาร โบราณ สร้างขึ้นในคริตส์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์

เย็น             รับประทานอาหารเย็น * Sea food สดๆใหม่ๆ จากท้องทะเล * ท่ามกลาง  

                   บรรยากาศพระ อาทิตย์ตกดินที่แสนงดงาม สู่ที่พัก Putri Bali / Grand Bali             

                   Beach/ Ramada Beona Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5*

 

วันที่สี่ ภูเขาไฟคินตามานี - วัดเทมภัคสิริงค์ - บารองด๊านซ์ - ตลาดปราบเซียน

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

                นำท่านสู่ ภูเขาไฟคินตามานี หุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม อากาศเย็น

ตลอดทั้งปี  ทะเลสาบบาตูร์ ทะเลสาบใหญ่กลางหุบเขาท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ทานข้าวไปพร้อมกับชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บา

รองด๊านซ์ ชมการร่ายรำระบำสิงโต เทพเจ้าแห่งความดี และรังคาวิญญาณร้าย ระหว่างทางให้ท่านแวะเลือกชมสินค้าพื้นเมืองของบาหลี นำท่านสู่ วัดเทมปักสิริงค์ วิหารฮินดูศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่

13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

                 นำชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหารเพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของ เขาคินตามานี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง วัดเทมภัคสิริงค์ Tempaksiring Temple วิหารศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ตั้งของบริเวณ แห่งน้ำพุศักดิ์ สิทธิ์ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูขาไฟ และชมที่ตั้งของทำเนียบเพื่อการพักผ่อนของ ประธานาธิบดี แล้ว ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ ตลาดปราบเซียน ”

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สู่ที่พัก Putri Bali / Grand Bali Beach/ Ramada Beona Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 *

 

วันที่ห้า หาดคูต้า – อิสระช้อปปิ้ง – จากาต้าร์ - กรุงเทพ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

            นำท่านชมทะเลย่านหาดนูซาดัวร์ที่งดงาม และย่านเมืองใหม่นูซาดัวร์ฯ ชมย่านสรรพสินค้า และ บริเวณเมืองใหม่ที่ทันสมัย จากนั้นนำท่านเดินทางไป คูต้าเซนเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY  VERSACE  POLO  ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า

**ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.55 - 18.35    เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 883

22.00 – 01.30   เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 866

 

อัตราค่าบริการ

 

 

        

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม/ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินทุกแห่ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ /

ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 3 US ต่อคน , ต่อวัน /ภาษีทุกชนิด

 

เงื่อนไขการจอง

 

1.วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

 
          ชื่อบัญชี นางามนิตย์  พงศ์กฤษณุรักษ์
          ธนาคารศรีอยุธยา จำกัด ออมทรัพย์ สาขา ปิยรมย์ เลขที่  185-1-17017-0
          ธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ สาขา บางจาก   เลขที่ 017-1-52584-1
          ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด ออมทรัพย์ สาขาสุขุมวิท 101/1 เลขที่  145-2-04772-7


2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 0-27462452
3. พร้อมส่งพาสปอร์ต และเอกสารเพื้อขอวีซ่าภายในวันที่15 มีนาคม 2551
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนเงินก่อนการเดินทาง 15 วัน

5.  เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องใดๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 

 

 

 

 

 

  1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
    2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
    3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์ในทุกกรณี
    4. ยกเลิกการเดินทางภายใน1-6วันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์

 

 

 

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd (WST)
Tel: 02-7464991, 02-3961224

Fax: 02-7462452  

MSN: wst_tours@hotmail.com
Hotline:  081-8047483 , 089-1112564

Website : www.wattanasatit.com
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.