ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd  TAT 11/4094
โปรโมชั่นทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ราคาสุดพิเศษ
เอเชีย อินโดไชน่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ
รับจัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ  ศึกษาดูงาน  ค่ายบูรณาการทุกวิชา ทัศนศึกษา Walk Rally    

งบประมาณจัดสรรได้ รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วนักเรียน ทุกสายทั่วโลก ฟรี ไม่คิดค่าบริการ

 

            ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน           

                                                  โปรแกรม 4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินแอร์บากัน

ย่างกุ้ง                            นมัสการเจดีย์ชเวดากองหรือพระเกศาธาตุ  เป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติยาวนานกว่า2000กว่าปี  

                                           ศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า กล่าวกันภายในเป็นที่บรรจุพระบริโภคเจดีย์ของอดีดพระพุทธเจ้าดังนี้

 1. พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าสัมนโคดม   2.ไม้เท้า ของพระกกุสันธะ   3. กระบอกกรองน้ำของ พระโกนาคมน์ 4. ผ้าอาบน้ำฝนของ พระกัสสป.นอกจากนั้นทองคำห่อหุ้มพระเจดีย์หนักมากกว่า27ตัน อีกทั้งอัญมณีมากมายประมาณค่ามิได้ที่ชาวพุทธได้มาโดยสุจริตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองศ์

หงสาวดี                      อีกชื่อหนึ่งคือเมืองพะโคเดิมเป็นเมืองมอญเคยรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าราชาธิราชตกเป็นของพม่า      สมัย

                                        พระเจ้าตะเบงชเวตี้ มีพระเจดีย์ชเวมอดอร์ ถือว่าเป็นองศ์เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน :      มหัศจรรย์เหนือคำบรรยาย เปรียบประดุจดังพระอินทร์นำมาแขวนไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา 

กำหนดวันเดินทาง  กรุณาสอบถาม

 

วันแรก     กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ตลาดสก๊อต พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี เจดีย์ชเวดากอง       (-/L/D)

08.00 น.                คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N 16 – 19 สายการบินแอร์บาร์กัน (W9) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.20 น.                ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง สายการบินแอร์บาร์กัน เที่ยวบินที่  W9 604

11.10 น.                เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่าย                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านนมัสการ  พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำที่เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้ง นำท่านช๊อปปิ้งตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณนิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน   นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี(KYAUK HTAT GYI)หรือพระตาหวาน  ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดอธิษฐาน ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน

ค่ำ                            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                พักที่  โรงแรม NIKKO HOTEL / GRAND PARK ROYAL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง               หงสาวดี  วังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน                      (B/L/D)

06.00 น.                อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า                          นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ   ชมโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี คือ พระธาตุมุเตา ซึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า   นำท่าน ชมพระราชวังบุเรงนอง พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยา ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาเรือนไทย ชื่นชม สถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองหงสาวดี  

12.00 .                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

บ่าย                         นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์(เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 45 นาที ผู้สูงอายุและผู้ไม่เคยเดินทางขึ้นภูเขา ขอแนะนำให้ใช้บริการขึ้นเสลี่ยง ( ค่าเสลี่ยงราคาไปกลับประมาณหนึ่งหมื่นสองพันจ๊าตเท่ากับเงินไทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน )

 ถึงที่พัก โรงแรมไจ้ทีโย เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด ซึ่งมีอยู่โรงแรมเดียวเท่านั้น มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก  ตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที

ค่ำ                           ถึงโรงแรมที่พัก นำสัมภาระเก็บในห้องพักหลังจากนั้น รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารโรงแรมเรียบร้อยแล้ว  เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 . เท่านั้น พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน       (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)

 

วันที่สาม               พระธาตุอินทร์แขวน  พระนอนชเวตาเลียว วัดไจ๊ปุ่น เจดีโบดาทาวน์ วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก

                                การเวกโชว์(B/L/D)           

05.00 น.                เชิญท่านนมัสการ  พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ท่านจะ พบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้ อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้งตามเส้นทางเดิม

12.00 .                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

บ่าย                         นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ ให้ท่าท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองหงสาวดี นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง  นำท่านชม  เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ่งเป็นสถานที่สักสิทธิ์ ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ1000นาย ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ (สถานที่แห่งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเอง) นำท่านสักการะรูปปั้นเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที  นำท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นนำชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้าง คู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้าง เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง

พักที่  โรงแรม NIKKO HOTEL / GRAND PARK ROYAL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่             ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ            (B/-/-)  

05.00 น.                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก(หรืออาหารกล่อง) เดินทางสู่สนามบิน

07.30 น.                ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการแอร์บาร์กัน  เที่ยวบินที่ W9 603

09.10 น.                เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------

อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

       ท่านละ         13,900          บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

       ท่านละ        13,900          บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

       ท่านละ         12,900           บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

       ท่านละ          3,000          บาท

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดตามรายการ

- หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

- ค่าโรงแรมที่พัก 3  คืนตามรายการที่ระบุ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

- ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

- ค่าเสลี่ยง 800บาท (ไม่รวมทิปคนยกเสลี่ยง 4 ท่าน)

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว 

 

- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท

 

- ค่าภาษีสนามบินพม่า 10 USD

 

- ค่าบริการวีซ่าพม่า 900 บาท  (คนไทย)

 

 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- รายละเอียดอาชีพและที่อยู่ของผู้เดินทาง

 

 

การจองทัวร์และการชำระเงิน 

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง

 

                                     ชื่อบัญชี นางามนิตย์  พงศ์กฤษณุรักษ์
          ธนาคารศรีอยุธยา จำกัด ออมทรัพย์ สาขา ปิยรมย์ เลขที่  185-1-17017-0
          ธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ สาขา บางจาก   เลขที่ 017-1-52584-1
          ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด ออมทรัพย์ สาขาสุขุมวิท 101/1 เลขที่  145-2-04772 แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 0-27462452

 

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรูปถ่ายสีหน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด1.5นิ้ว–2นิ้ว ท่านละ2 รูป 

หมายเหตุ

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 

Promotion ท่องเที่ยวเพิ่มเติม  www.wattanasatit.com

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd (WST)
Tel: 02-7464991, 081-8047483 

Fax: 02-7462452  

MSN: wst_tours@hotmail.com
Hotline:  081-8047483, 089-1112564

Website : www.wattanasatit.com
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.