ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletHot Promotion 2010
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์โทรดี::โทรดิ
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG

 
   
พิชิตยอดเขายูงเฟรา
 
 
   
รูปปั้นแกะสลักเฟียต้า  
 
   
บันไดสเปน
 
 
   
พระราชวังแวร์ซายส์ 
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง จำนวนที่จอง สแตนด์บาย ที่ว่าง สถานะ
*1 *2 *3
2011-05-12 12 วัน G3ROM2TG110512 TG 126,000 26 - - - - 26 จองด่วน
2011-06-16 12 วัน G3ROM2TG110616 TG 126,000 26 - - - - 26 จองด่วน
2011-07-14 12 วัน G3ROM2TG110714 TG 126,000 26 - - - - 26 จองด่วน
2011-08-11 12 วัน G3ROM2TG110811 TG 126,000 26 - - - - 26 จองด่วน
2011-09-01 12 วัน G3ROM2TG110901 TG 126,000 26 - - - - 26 จองด่วน
2011-10-06 12 วัน G3ROM2TG111006 TG 126,000 26 - - - - 26 จองด่วน
2011-10-20 12 วัน G3ROM2TG111020 TG 126,000 26 - - - - 26 จองด่วน
หมายเหตุ : จำนวนที่จอง *1 = รายการจองที่ยังไม่จ่ายเงิน, *2 = รายการจองที่จ่ายเงินแล้ว, *3 = รายการจองทั้งหมด
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพ - กรุงโรม
22.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - นครวาติกัน – นครวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
00.01 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 944

05.55 น.

คณะถึงสนามบินลีโอนาร์โด-ดาวินชีที่ กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชนำคณะเที่ยวชม กรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุ  เก่าแก่กว่า 2,000 ปี,   ประตูชัยคอนสแตนติน, ชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จัตุรัสเวเนเซีย, อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล และ โรมันฟอรั่ม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย

นำคณะเข้าสู่ นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา, รูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล ภายในวิจิตรตระการตาด้วยงานแกะสลักรูปปั้นหินอ่อน, เสาพลับพลา และยอดโดมขนาดใหญ่ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี (ทางสำนักวาติกันจะไม่อนุญาตให้เข้าชมหากวันดังกล่าวมีการประกอบพิธีทางศาสนา) แล้วไปชมน้ำพุเทรวี่  ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัส ซาลวี จากนั้นสัมผัสย่านช้อปปิ้งบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม PALACE 2000 HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : กรุงโรม - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
นำคณะเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกันที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครองบ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสม ผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแคว้นนี้ จนถึงเมืองปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1174 เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอกกาลิเลโอ ใกล้กันเป็นโบสถ์แบบโรมันเนสก์ และแบ๊บติสตรี ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา อันเป็นงานศิลปะที่งดงามในยุคนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองฟลอเร้นซ์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเข้าสู่ย่านเมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งฟลอเร้นซ์, จัตุรัสซินญอเรีย, พิพิธภัณฑ์อุฟฟิชี, สะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก ART HOTEL MIRO หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : ฟลอเร้นซ์ – เที่ยวเกาะเวนิส – เมสเตร้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
ออกเดินทางต่อสู่ตอนเหนือของประเทศในแคว้นเวเนโต้ จากนั้นนำคณะลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลาง เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำชมความงดงามของจัตุรัสซานมาร์โค อาคารโดยรอบที่มีระเบียงตรงทางเดินแม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล พระราชวังเดิม หรือ Doge Palace นครเวนิสในอดีตมีความความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกล ชมสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ที่โบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้, เครื่องแก้วมูราโน่, หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม ANTONY PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : เวนิส เมสเตร้ – มิลาน - อินเทอลาเก้น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
นำคณะเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองเอกแห่งแคว้นลอมบาร์ดี เข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม่ (Duomo)  มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั้นนำชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนที่เมืองคีอัสโซ่ สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเขตทะเลสาบสี่พันธรัฐอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : อินเทอลาเก้น - พิชิตยอดเขายูงเฟรา – ช้อปปิ้ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟร่าโดยรถโค้ช ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขาชมกลาเซียหรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน    ภัตตาคารบนยอดเขา               
บ่าย

นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิมเพื่อให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันจนเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น เมืองแห่งการพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในร้านขายของที่ระลึก, ร้านสินค้าแบรนด์เนม, ร้านขายช๊อคโกแล็ต, ร้านนาฬิกาชื่อดัง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น – สตราสบูรก์ - รถไฟด่วน TGV - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นรถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศสผ่านข้ามแดนที่เมืองบาเซิลเมืองอุตสาหกรรมเคมีที่มีชื่อเสียงของสวิส จนข้ามสู่แคว้นอัลซาสที่เมืองสตราสบูรก์ เมืองหลวงแห่งสหภาพยุโรป

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะฯ ชมเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าแกรนด์อิล, โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก, นาฬิกาดาราศาสตร์ มีร้านค้าเรียงรายสองข้างฝั่งทาง และไม่พลาดกับการไปชม Le petite France ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก บ้านเรือนในยุคกลางนี้ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดี ทาสีสดใส หลากหลายสีสันสลับสับเปลี่ยนกันไปเรียงรายอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำอิล จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของการเดินเที่ยวชมเมือง นำคณะนั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อคณะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในนครปารีส จากนั้นนำคณะล่องเรือบาโตมูซ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1949 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วกว่า 100 ล้านคน  ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมกรุงปารีส – หอไอเฟิล – ประตูชัย - ช้อปปิ้ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
นำคณะเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร บางส่วนของพระราชวังได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำคณะเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆอาทิ ห้องเทพเจ้าอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศสควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลังจากเที่ยวชมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดินทางกลับสู่นครปารีส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะฯ เที่ยวชมมหานครปารีส เมืองแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่า ถ่ายภาพหอไอเฟิลเป็นที่ระลึก จากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด เที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่ ประตูชัยแห่งนโปเลียน, ถนนชองป์เอลิเซ่ ย่านหรูหราราคาแพง, จัตุรัสคองคอร์ด ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ด้านหน้าเป็นปิระมิดแก้ว ภายในเป็นที่สะสมงาน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศสย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด เป็นการส่งท้าย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 9 : ปารีสนอร์ธ – ยูโรสตาร์สู่ลอนดอน – สโตนเฮนจ์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ Gare Du Nord รถไฟยูโรสตาร์ 2nd Class นำคณะพร้อมสัมภาระออกเดินทาง ด้วยความเร็วกว่า 300 ก.ม./ช.ม. และลอดอุโมงค์ช่องแคบระหว่างเมืองคาเล่ส์และโดเวอร์ จนเข้าสู่เขตมหานครลอนดอนที่สถานีรถไฟ St.Pancras International ใจกลางมหานครลอนดอน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury)  นำชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำท่านเดินทางกลับสู่ลอนดอน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL LONDON TOWER BRIDGE HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 10 : เที่ยวมหานครลอนดอน – พิพิธภัณฑ์มาดามทูสโซด์ – ช้อปปิ้ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
นำคณะเที่ยวชมมหานครลอนดอน เริ่มจากจตุรัสทราฟัลก้าร์ ที่รายลอบไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ เข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์, ผ่านชมที่ทำการรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บันทึกภาพกับพระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16, ชมอาคารหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกชั่วโมง และมีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, วิหารเวสต์มินส์เตอร์ ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ปอลที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก, หอคอยลอนดอน สถานที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ นองเลือด ซับซ้อนซ่อนเงื่อน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก แดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง เข้าชมมหามงกุฎอิมพีเรียลซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ชื่อ ดาราแห่งอาฟริกา 2 หรือ คัลลินัน 2 และมงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ ประดับด้วยเพชรโคอินูร์ ที่เคยเป็นเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและคฑาประดับด้วยเพชรเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดาราแห่งอาฟริกา 1 หรือคัลลินัน 1 แล้วไปชม พระราชวังบั้คกิ้งแฮมที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเข้าสู่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชม อาทิ ห้องบุคคลสำคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่างๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้องต่างๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วนำท่านไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก NOVOTEL LONDON TOWER BRIDGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 11 : อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตลอดวัน – สนามบินฮีทโธรว์ – กลับกรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่ม กับการช้อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์,เคนซิงตัน
ไฮสตรีท หรือ ถนนอ็อกฟอร์ด ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อของเมืองผู้ดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

18.00 น.

สมควรแก่เวลาเดินทางโดยรถโค้ชสู่สนามบินฮีทโธรว์  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.35 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917

วันที่ 12 : สนามบินสุวรรณภูมิ
15.55  น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.

 

 
 
อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
2.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.
ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
8.
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ  1,000,000 บาท 
9.
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10.
ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศอังกฤษ และในกลุ่มประเทศเฃงเก้น (ฝรั่งเศส)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า  
5.
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ยวันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน
6.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 20,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการ)
2.เนื่องจากการยื่นวีซ่า เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเที่ยว ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที่บริษัทฯ กำหนดและควรเตรียมเอกสารให้ทันทีในกรณีที่เอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ฯ
3.หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเองและทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลที่สถานทูต
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1.แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
2.แจ้งยกเลิกภายใน 10- 25 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 10 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 3 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง  ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาทและค่าวีซ่าตามที่สถานทูตในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ )

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย         15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้นชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.