ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article


 


อียิปต์ - ตุรกี 
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินอียิปต์ แอร์

 

 

วันแรก

 กรุงเทพฯ

 

22.45 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน อียิปต์ แอร์ เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่ง
 
 

วันที่สอง

 กรุงเทพฯ - ไคโร - ป้อมซิตทาเดล - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - อิสตันบุล

 

00.45 น.

เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่
MS 961
  05.55 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคารท้องถิ่น เพื่อรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมรอบๆ กรุงไคโร ชมป้อมปราการโบราณหรือซิททาเดล ซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ จากนั้นนำท่านชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งสร้างเลียนแบบมาจาก Blue Mosque ของอิสตันบุล ซึ่งเริ่มสร้างในปีค.ศ.1830 และแล้วเสร็จในปีค.ศ.1848
  10.00 น.   นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร เพื่อขึ้นเครื่องเดินทางต่อสู่นครอิสตันบุล ประเทศตุรกี
  12.10 น.   เหินฟ้าสู่นครอิสตันบุลโดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 737
  14.10 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอะตาเติร์ก ซึ่งได้ชื่อมาจาก มุสตาฟา เคมาล อะตาเติร์ก ประธานาธิปดีคนแรกและรัฐบุรุษของชาวตุรกี หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่นครอิสตันบุล อดีตกรุงคอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงของอาณาจักรไบแซนไทน์อันยิ่งใหญ่กว่า 1,000 ปีก่อนจะแปรสภาพมาเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิออตโตมานในอีก 500 ปีถัดไป
  เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
MARMARA PERA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่สาม

 อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านเยี่ยมชมนครอิสตันบุล ที่ซึ่งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกได้มาบรรจบกัน โดยมีช่องแคบบอสฟอรัสกั้นขวางอยู่ นำท่านเยี่ยมชมมัสยิดสุลต่านอาห์เม็ตที่ 1 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บลูมอสก์ ซึ่งเรียกตามสีกระเบื้องอิซนิคบนกำแพงชั้นใน สร้างขึ้นในช่วงปี
1609 และ 1616 โดยเมห์เม็ต อาอา มัสยิดนี้นับเป็นการสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจ มีหน้าต่างทั้งสิ้น 260 บาน และหอมิเนเร่ต์หกหลัง จากนั้นพาท่านชม พระราชวังทอปคาปี ศูนย์กลางแห่งอำนาจอันไพศาลของจักรวรรดิออตโตมานตลอดช่วง 500 ปีในอดีต พระราชวังทอปคาปีเป็นที่สำหรับแสดงทรัพย์สมบัติอันมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวังชั้นนอก, พระราชวังชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวังนี้จะมีข้าราชบริพารทำงานกันอยู่ประมาณ 5 พันคน จึงมีสภาพคล้ายตัวเมืองที่ซับซ้อนอยู่ในตัวเมืองอีกชั้นหนึ่ง ตัวพระราชวังนั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในยุคที่จักรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด จากนั้นชมฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าโบราณ เป็นศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์เหลืออยู่ 3 ชิ้น คือ เสาโอเบลิสค์ เสาบรอนซ์รูปงู และเสาคอนสแตนติน


  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ โซเฟีย หรือ ฮาเกีย โซเฟีย ซึ่งเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จัดเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมในยุคนั้น โบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นเป็นหลังที่สามหลังจากเกิดไฟไหม้และเสียหาย จักรพรรดิจัสติเนี่ยนทรงสร้างขึ้นและได้ประดับประดาภาพไว้อย่างมากมายภายใน หนึ่งในนั้นคือภาพจักรพรรดิคอนสแตนตินและจัสติเนี่ยนถวายนครอิสตันบุลและวิหารเซนต์โซเฟีย เพื่อบูชาพระแม่กุมาร ซึ่งประดับอยู่บนประตูทางออก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองชานัคคาเล่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
AKOL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่สี่

 ชานัคคาเล่ - กรุงทรอย - พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชานัคคาเล่ - อิสตันบุล

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านชมเมืองชานัคคาเล่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณช่องแคบดาร์ดาแนลล์ จึงทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้า ตลอดจนชุมทางของการเดินรถและขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ตที่
2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 ชานัคคาเล่ ในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้าเข้าปยังช่องแคบดาร์ดาแนลส์เพื่อยึดอิสตันบุลให้ได้ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงทรอยหรือโทรจัน ในตำนานอันโด่งดัง กรุงทรอยเป็นสถานที่อ้างอิงในตำนานโบราณของชาวกรีก โดยได้บรรยายถึงกรุงทรอยเอาไว้ในมหากาพย์อีเลียด ของโฮมเมอร์ กวีตาบอด เนื้อหากล่าวถึงความกล้าหาญของกลุ่มบุคคล แต่ไม่มีใครสามารถยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานหรือเรื่องจริง แต่ปัจจุบันมีการค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ และบริเวณซึ่งคาดว่าเป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองของทรอย ชม โทรจัน ฮอร์ส (Trojan Horse) หรือม้าไม้แห่งกรุงทรอย ในตำนาน และฟังตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสาวงามนามเฮเลนแห่งกรุงทรอย
  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   หลังอาหารกลางวัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีชานัคคาเล่ ซึ่งภายในจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบ ทั้งเครื่องประดับ งานหัตถกรรมที่หลากหลาย รวมถึงประติมากรรมและเซรามิคของกรุงทรอย และมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของมุสตาฟา เคมาล อะตาเติร์ก ซึ่งเขาสร้างชื่อจากสมรภูมิกัลลิโปลีนี่เอง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่นครอิสตันบุล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
MARMARA PERA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่ห้า

 ช่องแคบบอสฟอรัส - วังโดลบามาเช่ - แกรนด์ บาซาร์ - กรุงไคโร - ชม Sound and Light

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่าน ลงเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่าเข้าไว้ด้วยกัน ณ ที่นี้ถือว่าเป็นที่ที่ยุโรปพบกับเอเซีย โดยมีสะพานบอสฟอรัสเป็นตัวเชื่อม ล่องเรือชมความงดงามของนครอิสตันบุล จากนั้นนำท่านชมพระราชวังโดลบามาเช่ ซึ่งสร้างในศตวรรษที่
19 ศิลปะแบบร็อคโคโค่ เป็นสถานที่พำนักสุดท้ายของมุสตาฟา เคมาล อะตาเติร์ก จนถึงแก่อสัญญกรรม โดยที่นาฬิกาในห้องนี้ยังคงชี้เวลาที่อะตาเติร์กเสียชีวิตลง ในวันที่ 10 พ.ย. 1938 ธงชาติตุรกีสีแดงเข้มยังคงคลุมอยู่บนเตียงที่อะตาเติร์กถึงแก่อสัญญกรรม


  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเครื่องเทศ อันลือชื่อ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเครื่องเทศคุณภาพดีราคาถูก และอาหารสำเร็จรูปมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ตลาด แกรนด์ บาซาร์ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกแหล่งรวมร้านค้ามากมายกว่า 3,000 ร้านไม่ว่าจะเป็นพรมนำเข้าจากอิหร่าน ร้านขายทอง ร้านเครื่องแก้วเจียระไน เครื่องประดับมากมาย ฯลฯ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอย่างเต็มที่ จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอะตาเติร์ก เพื่อขึ้นเครื่องเดินทางสู่กรุงไคโร
  15.10 น.   เหินฟ้าสู่กรุงไคโรโดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 738
  17.25 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร หลังพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ภัตตาคารท้องถิ่น เพื่อรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ราบกีซา ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาพีรามิดทั้งสาม เพื่อชมการแสดง Sound and Light แสงสีเสียงอันตระการตา แสดงจำลองเรื่องราวประวัติของฟาโรห์ทั้งสามพระองค์ผู้สร้างพีรามิดแห่งกีซาและวิธีการสร้างมหาพีรามิดเหล่านี้ที่ที่ราบกีซา จนจบการแสดง
  ค่ำ   นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SOFITEL LE SPHINX CAIRO ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่หก

 เมมฟิส - ซัคคาร่า - มหาพีรามิดแห่งกีซา - สฟิงซ์ - อาหารมื้อค่ำบนเรือล่องแม่น้ำไนล์

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า
5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอะลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดินและต้นอินทผลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม พีรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของพีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่ น่าพิศวงชวนให้ค้นหา
  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   นำคณะเดินทางสู่ที่ราบกีซา ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณจะใช้ชีวิตหลังความตาย นำท่านชม มหาพีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่และคงสภาพอยู่อย่างสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี โดยใช้ก้อนหินซึ่งหนักก้อนละ สองตันครึ่ง มากกว่าสองล้านสามแสนก้อน และหินขนาดใหญ่แต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม สฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็น พระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆ โดยมีหมู่ พีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย
  ค่ำ   บริการอาหารค่ำแบบบุปเฟ่ต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำและชมการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อของอียิปต์
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
SOFITEL LE SPHINX CAIRO ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่เจ็ด

 ไคโร - อเล็กซานเดรีย

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางไปยังเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ
1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อน คริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) ได้มาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ พระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม พิพิธภัณฑ์กรีก-โรมัน (Greco-Roman Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีวัตถุโบราณกว่า 40,000 ชิ้น ซึ่งขุดพบในเมืองอเล็กซานเดรีย สิ่งสำคัญที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้คือรูปสลักของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชและพระนางคลีโอพัตรา
  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   นำคณะชม หลุมฝังศพคาตาโคมป์ ใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ที่เป็นสุสานเก็บรักษาและทำมัมมี่ในอดีตที่มีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี้เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ จากนั้นนำคณะไปชม เสาปอมปีย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมปีย์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่าร์ ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน และปอมปีย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าร์ได้เผาศีรษะของปอมปีย์ที่เสาแห่งนี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม (Serapeum) สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้ยังคงมีร่องรอยของเสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นหนึ่งต้นและสฟิงซ์อีกสองตัว สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับไคโร
  ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารและพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
SOFITEL LE SPHINX CAIRO ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่แปด

 พิพิธภัณฑ์ไคโร - ห้องแสดงมัมมี่ - ชมการทำกระดาษปาปิรุส - ตลาดเอลคาลีลี - กรุงเทพ ฯ

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหาร นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่
2 ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนนั่งอยู่บนเก้าอี้และมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อย ข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี ห้องแสดงมัมมี่ ที่มีอยู่ 11 ร่าง จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้วรักษาความชื้นไม่ให้ซากเน่าเปื่อย ที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ซึ่งเป็นมัมมี่ที่เด่นที่สุดในห้องแสดงแห่งนี้

 
  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   แวะชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปิรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตราจากนั้นนำท่านไปช็อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan El Khalili Bazaar) ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ
หมายเหตุ อย่าลืมซื้อจี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ของท่านเองหรือญาติมิตร เพื่อเป็นของฝาก ในรูปทรงยาวเก๋และสวยแปลกมาก ซึ่งมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า คาร์ทูช แปลว่ามีอายุอันยืนยาว คาร์ทูชนี้ องค์ฟาโรห์โบราณใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์
  ค่ำ   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย
หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร
  23.15 น.   เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960
 

วันที่เก้า

 กรุงเทพฯ

 

11.55 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 

*** โปรดอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ ***

***อัตราค่าบริการ***
สามารถเปลี่ยนแปลงตามช่วงเดือนที่เดินทาง โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ตารางด้านล่าง

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 คน ราคา ราคาท่านละ

68,900 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 1 คน ราคาท่านละ

65,900 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน (มีเตียง) ราคาท่านละ

64,900 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

63,900 บาท

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ราคาท่านละ

  9,500 บาท

พักท่านที่สาม ลดราคา ราคาท่านละ

      - บาท

 

กรุ๊ป
เดินทางเดือน

วันที่เดินทาง

จำนวน

พักโรงแรม ราคา สถานะกรุ๊ป
- - - - -
- - - - -
15 - 23 มี.ค. 57 20 ที่ - 68,900 บาท รับจอง
19 - 27 เม.ย. 57 20 ที่ - 69,900 บาท รับจอง
3 - 11 พ.ค. 57 20 ที่ - 68,900 บาท รับจอง
14 - 22 มิ.ย. 57 20 ที่ - 68,900 บาท รับจอง
12 - 20 ก.ค. 57 20 ที่ - 68,900 บาท รับจอง
9 - 17 ส.ค. 57 20 ที่ - 68,900 บาท รับจอง
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

 

ราคานี้รวม

*

  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ MS
*   โรงแรมที่พัก 3 คืนที่อิสตันบุล และ 3 คืนที่ไคโร ตามที่ระบุในรายการ
*   ค่ารถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
*   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
*   อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
*   หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
*   ประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*   ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*   กระเป๋าเดินทางอย่างดี ท่านละ 1 ใบ
*   ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ และตุรกี
     

ราคานี้ไม่รวม

*   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิป
*   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
*   ค่าเครื่องดื่มทุกชนิดระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ
*   ค่าขนกระเป๋าของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
 

หมายเหตุ

*   มัดจำทัวร์ทันทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนออกเดินทาง 14 วัน
*   ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจำนวนตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
*   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*   ริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือบกพร่องของสายการบิน อุบัติเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรือการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.