ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article

พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน

 
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู – ลาซา
01.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน
03.00 น.
บินลัดฟ้าสู่ เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ CA 402
06.55 น.

เดินทางถึงนครเฉิงตูมณฑลเสฉวน มีภูมิประเทศล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

08.20 น.

ออกเดินทางสู่เมืองลาซา โดยเที่ยวบินที่ CA 4403

10.25 น.

เดินทางถึงนครลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองธิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ เสร็จจากพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อปรับร่างกาย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตัวให้เข้าสภาพภูมิอากาศที่ราบสูงของธิเบต เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวครั้งนี้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำชมพระราชวังโปตาลา  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13  ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือ กษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นผู้ปกครองประเทศปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่านกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5  ประมาณปี พ.ศ. 2188-2236 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14 ) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว  พระราชวังโปตาลา  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว ,สีแดง และส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพของ องค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ 13 ) และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระไตรปิฎกทั้งนั้น

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำชมวัดโจคัง เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ ที่ติดตัวมาจากฟ้าหญิงเช่อจุนของเนปาล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าเบิกเนตรขึ้นมาเอง โดยเลียนแบบจากรูปร่างของท่านเมื่ออายุ 8 พรรษา โดยสร้างขึ้นตามคำขอของเหล่าลูกศิษย์ของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพาน ผู้สร้างวัดแห่งนี้เป็นเจ้าฟ้าหญิงเหวินเฉิง ที่มาจากราชวงค์ถังของจีน แล้วนำชมวัดจอฆาง เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต-จีน-เนปาลและแคชเมียร์ มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นล่างของพระวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำ ชั้น 2 ประดิษฐานรูปปั้นของพระเจ้าสรองตาสันคัมโป และพระมเหสี องค์หญิงเหวินเฉิงจากจีน และองค์หญิงชื่อจุนจากเนปาล ชั้น 3 เป็นลานกลางแจ้ง เปิดโล่งเสมือนหนึ่งเป็นหน้าต่างสู่ฟ้า ชั้น 4 เป็นหลังคาที่ทำด้วยทองคำ 4 หลัง จากนั้นอิสระให้เดินชมถนนบาร์ฆอร์หรือถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต   

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : พระราชวังฤดูร้อนโหลปูหลินคา - อารามเซรา 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านไปชมพระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ.1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซาเพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเยี่ยมชมพระอารามเซรา  ซึ่งสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1419  โดยศิษย์ของพระซองฆาปา  โดยเลือกก่อสร้างบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระซองฆาปา  ศึกษาธรรม  และปฏิบัติอยู่หลายปี  พระอารามนี้เคยมีพระจำพรรษาอยู่เกือบ 5,000 รูป  เป็นพระอารามที่มีชื่อเสียงที่สุดที่รู้จักโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางในทิเบตที่พระอารามเซราแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนสอนธรรมะ และภายในวัดยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมายกว่า 10,000 องค์อาคาร 13 ชั้น สูงประมาณ  400 เมตร  ที่สร้างขึ้นมาในคริสตวรรษที่7โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบตที่รวบรวมชาวทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือกษัตริย์ซงเซินกัมโป

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : นั่งรถไฟสู่เมืองซีหนิง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่เสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นสำหรับ 1 คืน เพื่อค้างบนรถไฟ 1 คืน) นำท่านขึ้นรถไฟจากลาซาเดินทางเข้าสู่เมืองซีหนิง ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาทั้งหมู่บ้านธิเบต ทุ่งหญ้า และภูเขางดงามที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน.... รถไฟขบวนที่ K918 นำท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว ทางรถไฟธิเบต-ชิงไห่  เป็นงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียง มีเขื่อนซานเสียเป็นทางรถไฟเชื่อมกับที่ราบสูงหิมะ กับแต่ละมณฑลของจีนโดยใช้เวลา 5 ปี  จึงสร้างเสร็จ ผ่านสะพานแม่น้ำลาซากับพระราชวังโปตาลาที่ยืนตระง่านอยู่ในเขาแดงของเมืองลาซา กับวัดเตรปุงที่อยู่เชิงเขา จากลาซาเมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดในโลก จุดศูนย์กลางวิญญานของชาวพุทธ ลอดอุโมงค์หลิวอู๋ อุโมงค์แห่งแรกของกำแพงเมืองเหล็กสายนี้ จากทุ่งนาลาซาลอดออกจากอุโมงค์หยั๋งปาจิ๋ง(ยาว 42.5 กม.)              

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

รถไฟสู่อำเภอ น่าจวี่ ผ่านทุ่งหญ้าเซียงถัง(4,600 ม.) พื้นที่กว่า 6 แสน ตร.กม. ดูเหมือนผ้าห่าต๋า สีเขียวผืนหนึ่งปูไว้บนที่ราบสูง รถไฟวิ่งท่ามกลางทะเลดอกหญ้า เหมือนไข่มุขที่เคลือบไว้บนพรมไหม สีสรรสวยงสม ขอบฟ้าสุดสายตา เป็นภูเขาหิมะติดกัน ยื่นยาวไปทางเส้นรถไฟ นอกนั้นยังมีทะเลสาปเทวดา และน้ำพุร้อนอีกมากมายกระจายอยุ๋ในทุ่งหญ้า หากท่านมาในนช่วงเวลากค.-สค. จะเห็นชาวธิเบตแข่งม้าบนทุ่งหญ้าแห่งนี้นานถึง ครึ่งเดือน มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลก ชมงานแข่งม้า ชมวิวในทะเลสาบน่ามู่ซั่ว (สูงจากน้ำทะเล 4,800 ม. พื้นน้ำ 400 ตร.กม.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเซียงถัง มักจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา แอนธิโลพ์ แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ฯลฯ สีของน้ำเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนั้นนำท่านชมเขาถังกู่ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชมกาเซียเจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กม. กว้าง 2 กม. ในช่องเขาถังกู่ระ กาเซียสายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแยงซีเกียงโดยแท้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างธิเบต กับมณฑลชิงไห่.....รถไฟชลอให้ท่านชมวิวช่องเขาถังกู่ระ (5,072 ม.) ซึ่งเป็นประตูสู่ดินแดนลึกลับธิเบตและเป็นจุดสูงสุดที่มีทางรถไฟผ่านในโลกจากนั้นรถไฟแล่นลงเขาถังกูระ ผ่านแม่น้ำธงเทียน (4,500 ม.) ซึ่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว เป็นแม่น้ำสายแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง รถไฟลงถึงจุดต่ำสุดในระหว่างทางเขาถังกู่ระและเขาคุนลุ้น ผ่านแม่น้ำโถโถ ซึ่งเป็นต้นสายแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบนยาว 346 กม. สูงเหนือจากน้ำทะเล 4,533 เมตร มองออกจากหน้าต่างในสถานีรถไฟ เห็นเขาหิมะหลายลูก ตั้งอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำสายทองแยงซีเกียง ยอดที่สูงสุดเป็นเขาเก๋อตันตง พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปตอนเวลาประมาณ 23.00 น.ลอดอุโมงค์รถไฟ เป็นอุโมงค์ที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก 5,010 ม. ยาว 1,338 ม. พื้นดินของอุโมงค์ 80 เปอเซนต์ เป็นดินน้ำแข็ง เป็นอุโมงค์ที่สร้างด้วยนิวไฮเทคใช้เวลาสร้างเพียง 10 เดือนเท่านั้น ...จากนั้นรถไฟวิ่งผ่าน สวนอนุรักษ์สัตว์เขอ เขอซีลี่ เป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างที่สุด เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุด และมีจำนวนสัตว์ป่ามากที่สุดของจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตร.กม. ระดับเหนือน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุด -40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี (30 เมตรต่อวินาที) อากาศร้ายแรงทำให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพักอยู่อาศัยเลยเรียกว่าเป็นขั้วโลกแห่งที่สามแต่กลับกลายเป็นสวนที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด เพื่อไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานลอยขึ้นเหนือพื้นดิน เพื่อให้รถไฟวิ่ง จึงได้อาศัย อยู่ใต้สะพานซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขตจำกัด รถไฟแล่นข้ามสะพานชิง สุย เพื่อข้ามแม่น้ำฉู่ หม่า เออร์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของทางรถไฟสายยิ่งใหญ่แห่งนี้ ลอดอุโมงค์เขาคุนลุ้น ยาว 1,686 ม. สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร ช่วงหนาวสุด -30 องศา เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเขตดินแดนน้ำแข็งของโลก จากนั้นขึ้นเขาเทวดา คุนลุ้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลัง ภูเขาทั้งหลายของประทศจีน เป็นภูเขาเทวดาแห่งแรกของจีน ยาว 2,500 กม. กว้าง 130-200 กม. มีความสูงเฉลี่ย 5,600 เมตร ยอดเขาคุนลุ้นสูงสุด 7,719 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นบรรพบุรุษของภูเขาหมื่นๆลูก ผ่านสถานี เขาหิมะยู่จู เป็นยอดเขาคุนลุ้นระดับน้ำทะเล 6,178 เมตร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (อาหารดีที่สุดบนรถไฟ โต๊ะละ 4 ท่าน)
(พักบนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด ....พักตู้นอน ห้องละ4  คนห้องน้ำในตู้นอน...ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ...* บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไปมีหมอและห้องพยาบาลบริการ* )

วันที่ 5 : เมืองซีหนิง – เฉินตู - วัดเหวินซู(วัดมัญชุศรี) 
เช้า

บริการอาหารเช้า เดินทางถึงเมืองซีหนิง ให้ท่านได้พักผ่อนปรับตัวก่อนเดินทางสู่เมืองเฉินตู    

10.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ CA 4206

11.55 น.

เดินทางถึงเมืองเฉินตู นำท่านเดินทางสู่ภัตตคาร รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย
นำท่านเที่ยวชมวัดมัญชุศรีวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปีค.ศ.605-617) เดิมชื่อวัดซินเซี่ยงจื้อ แต่โดนทำลายในสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชกาลคังซี ราชวงศ์เช็งได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดเหวินซู
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียงเรื่องความว่องไวของการเปลี่ยนหน้ากากในเวลาเสี้ยววินาที

ที่พัก
DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 : ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า – ศาลเจ้าสามก๊ก – วังแพะเขียว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน เป็นสัญลักษณ์ของมณฑลเสฉวน ที่ประเทศจีน ส่งเป็นของขวัญสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าท่านจะได้ชมชีวิตและความน่ารักแสนรู้ของเจ้าหมีแพนด้า จากนั้นนำท่านชม ศาลสามก๊ก ซึ่งป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก บนพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร ภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคลสำคัญในตำนานอันยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน อาทิเช่น ขงเบ้ง โจโฉ เล่าปี่ ชมหลุมศพจอมทัพเล่าปี่        

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ อาหารตุ๋นยาจีนบำรุงสุขภาพ)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ  ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ  สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่  จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 : เฉินตู - สนามบินสุวรรณภูมิ
00.20 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CA 401

02.00 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน (ต่อท่าน)
8. กระเป๋าเดินทาง

การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
6. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
8. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่) หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,450 บาท

*** ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ***
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
ราคา และวันเดินทางของโปรแกรมทัวร์ : ติดต่อเจ้าหน้าที่
ประเภท ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว

-

 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง

 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง

 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.