ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว

Wattanasatit Study Tour Co.,Ltd  TAT 11/4094

โปรโมชั่นทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ราคาสุดพิเศษ
เอเชีย อินโดไชน่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ
รับจัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ  ศึกษาดูงาน  ค่ายบูรณาการทุกวิชา

ทัศนศึกษา Walk Rally งบประมาณจัดสรรได้         

  

Day Program Meal Hotel
วันที่ 1 กรุงเทพฯ -หังโจว โดย Chaina Eastern Airline (MU)      
วันที 2 หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-สวนฮัวก่างกวยหยู-วัดจี้กง B/L/D Hangzhouwan หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่ 3 หังโจว-เจียซิง-หอเยี่ยนยี้โหล-ซูโจว-สวนไก่ทอง-สนามรังนกซูโจว B/L/D FX Hotel  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที 4 วัดซีหยวน –อู๋ซี-พระใหญ่หลงซาน-ร้านไข่มุก-เซี่ยงไฮ้-ช๊อปปิ้งย่าน  ซินเทียนตี้  B/L/D Holiday Inn Ex หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่ 5 วัดอี้วโฝวซื่อ-ขึ้นตึก SWFC-ตลาดหลงหัง-ถ.หวยไห่ลู่-โชว์กายกรรม-อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเป B/L/D Holiday Inn Ex หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่ 6 เซียงไฮ้ –โจวจวง – ล่องเรือโบราณ – หังโจว - กรุงเทพฯ B/L/D

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 1        สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

23.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4  เคาน์เตอร์ U  ประตู 10  โดยสายการไชน่าอิสเทริน แอร์ไลน์ (MU)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2         กรุงเทพฯ –หังโจว –ล่องเรือทะเลสาบซีหู –วัดจี้กง-สวนฮัวก่างกวนหยู- หมู่บ้านใบชา

…… น.          เหิรฟ้าสู่ หังโจว  โดยสายการบินไชน่าอิสเทริน   เที่ยวบินที่ MU… (ไฟล์เหมาลำ)

........ น.       ถึงท่าอากาศยาน เมืองหังโจว  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า“ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว) หัง (โจวเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

                   นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชม สะพานด้วน ( แต่ไม่ด้วน ) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“ นางพญางูขาว ” กับชายคนรักชื่อ “ โข้เซียน ” ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่อง เที่ยวว่า “ พฤกษชาติในนครินทร์ ” แล้วเดินทางสู่ วัดพระจี้กง หรือ วัดจิ้งฉือตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองกวางเจา ในประเทศจีน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตย์กวนอิมพันกร รูปปั้นพระจี้กง และมีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่ 

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   จากนั้นนำท่านสู่ สวนฮัวก่างกวนหยู   ซึ่งเป็นสวนโบราณที่สวยงามและร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ พันธุ์ใบต่างๆ หลายสีสรรด้วยไม้ดอก ไม้ใบ  จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู  แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “ หลงจิ่งฉา ”  ให้ท่าสามารถเลือกซื้อชาคุณภาพเป็นของฝากคนที่ท่านรักได้

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

                    พักที่HANZHOUWANHOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   www.hangzhoubayhotel.com

 

วันที่ 3         เจียซิง–หอเหยี่ยนหยี้โหล–ถนนโบราณเยี่ยะเหอ–ซูโจว–ร้านผ้าไหม-สวนไก่ทอง–สนามรังนกซูโจว-SUZHOU HARMONY  TIMES  SQUARE

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียซิง จากนั้นนำท่านชม หอเหยี่ยนหยี้โหล เป็นสถานท่องเทียวสำคัญของเมืองเจียซิงสร้างในสมัยโฮ่วจิ้ง จากด้านบนของหอ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ต่อมาหลาย ๆ สมัยมีนักกวีและผู้มีชี่อเสียงหลายๆคนเดินทางมาที่นี้ได้ชื่นชมและเขียนกวีไว้ นำท่านชม ถนนโบราณเยี่ยะเหอ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขตประวัติศาตร์เยี่ยะเหอ ตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิง มีพื้นที่ 9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปด้วยลำธารเส้นเล็กๆ บ้านเรือนแบบรัชวงค์ชิง นำท่านเดินทางสู่ ซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน”  อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้    นำท่านชม ร้านผ้าไหม ชมสาธิตการทอผ้าไหมของชาวจีน และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าผ้าไหม อาทิเช่น ผ้านวมไหม ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน และเสื้อผ้ามากมาย

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่าน ชมและถ่ายรูปสนามรังนกของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน เนื่องจากออกแบบจากมือนักออกแบบเดียวกัน

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   จากนั้นนำท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจวมีJIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

                   พักที่  FX  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว     www.fxhotel.com 

วันที่ 4        ซูโจว–วัดซีหยวน–อู๋ซี–วัดหลิงซานต้าฝอ–ชมไข่มุกน้ำจืด–เซี่ยงไฮ้ –โรงงานหยก- ซินเทียนตี้

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะ-สลัก 500 องค์, เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุด เพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จ และได้ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่ปลูกไว้อย่างสวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านชมประตูเมือง “พ่านเหมิน”  ซึ่งเป็นประตูเมืองโบราณ ยังคงหลงเหลืออยู่ คู่รัที่แต่งงานกัน นิยมมาถ่ายรูป ณ ที่แห่งนี้  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ แวะชมโรงงานไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาที่ถูกแสนถูก เนื่องจากที่อู๋ซีมีทะเลสาบไท่หู ซึ่งมีความกว้างและมีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลเจ๋อเจียงที่มีการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ  . วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย

                   จากนั้นนำท่านชม โรงงานหยก ชมสินค้ามีชื่อของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านสู่  “ย่านซินเทียนตี้”  ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย “เบนจามิน วูด” สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสียงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่นรมย์ให้เอนจอยครบครัน ทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่เดิร์นๆ, เรสเตอรองต์ของคนดัง, โรงหนังอาร์ต เฮาส์, บูติกเก๋ๆของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช็อปปิ้ง มอลล์ระดับอัพสเกล...ถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่องรสนิยม!!  พักที่  EXPRESS  HOLIDAY  INN  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5          วัดอวี้โฝวซื่อ – ทานเสี่ยวหลงเปา – ขึ้นตึก SWFC – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ตลาดหลงหัว-ถนนหวยไห่ลู่ – กายกรรมโชว์ PUJIANGQING

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                   นำท่านสู่ วัดอวี้โฝวซื่อ นมัสการ พระพุทธรูปหยกขาว ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2425  ในวัดมีพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัย ตามแบบลัทธินิกายมหายาน ความสูง 2 เมตร ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศพม่า  จากนั้นนำท่านขึ้นอาคารเซี่ยงไฮ้ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ SWFC (ขึ้นถึงชั้น 94 ) ชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศจีน ระดับความสูง 423 เมตร สูงกว่าที่ชมวิวหอไข่มุกร้อยกว่าเมตร

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทานเสี่ยวหลงเปา)

นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณจีน   จากนั้นให้ท่านได้จุใจกับการซื้อสินค้าที่ ตลาดหลงหัว เป็นตลาดที่ขายของบนอาคารเหมือนPlatinum ประตูน้ำ ขายของก๊อปเกรดA, B มีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า กางเกง สินค้าแฟชั่นแม้กระทั่งของอิเล็คโทรนิคต่างๆมากมาย   นำท่านสู่ ถนนหวยไห่ลู่   เป็นอีกถนนหนึ่งที่นักช้อปทั้งหลาย จะต้องพึงใจเป็นอย่างมาก เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของเก่าและตลาดนัด ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดัง ถนนสายนี้เป็นย่านช้อปปิ้งที่ทันสมัยและ ไม่พลุกพล่านท่าถนนนานจิง

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านชมโชว์ใหม่ล่าสุด!! PUJIANG QING ซึ่งเป็นการนำกายกรรมมาประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ท่านจะได้สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกับนักแสดงร่วม 100 ชีวิต

พักที่  EXPRESS  HOLIDAY  INN  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 7        เซี่ยงไฮ้ –สินค้าโอทอป กาน้ำชา-โจวจวง (Water Town) – ล่องเรือโบราณ –หังโจว- กรุงเทพฯ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                   นำท่านชมสินค้าส่งออกของเมืองจีน ร้านขายกาน้ำชา ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน  จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เวนิส แห่งประเทศจีน มีคลองที่ไหลลดเลี้ยวผ่านกลางหมู่บ้านชนบท ที่ยังคงสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมๆไว้อย่างสมบูรณ์แบบ..ณ.ที่แห่งนี้ท่านจะได้นั่งเรือชมความงามรอบๆเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำเมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่โจวจวงนี่มีสะพานโค้งที่เป็นเอกลักษณ์หลายแห่งซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณได้แก่สะพานหยิงอัน (สันติภาพตลอดไป) สะพานซื่อเต๋อ (ชัยชนะของโลก)

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่าน หมู่บ้านโบราณโจวจวง ชมบ้านเรือนโบราณริมฝั่ง คลองที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองเวนิสของประเทศจีน”พาท่านล่องเรือแจวชมวิถีชีวิต บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบเจียงหนาน ชมสะพานโค้ง ที่เป็น สัญลักษณ์ของโจวจวงหมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้ท่านได้นั่งเรือแจวชมหมู่บ้านที่สวยงามที่ท่านจะหาชมได้ยากพร้อมทั้งมีงานเย็บปักที่ทำด้วยมือให้ท่านได้ชม หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ หังโจว เพื่อเดินทางสู่สนามบินหังโจว

...... น.                   เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ ฯ  โดย สายการบินไชน่าอิสเทริน แอร์ไลน์ (MU)  เที่ยวบินที่  MU…

...... น.                   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…J

*******************************

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์

     

อัตราค่าบริการ / ท่าน

 ผู้ใหญ่                     พักห้องละ 2 ท่าน                    ท่านละ    - บาท      

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                   ท่านละ     - บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)        ท่านละ     - บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (ไม่มีเตียง)    ท่านละ     - บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                     ท่านละ     - บาท

 

        
ราคาโปรแกรมทัวร์ : ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 **กรณีชาวต่างชาติโปรดสอบถาม 02-7464491 หรือ  081-8047483 **

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

R  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

R  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

R  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

R  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

R  ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

R  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)

R     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Q กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท

Q  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

Q  ค่าทำหนังสือเดินทาง

Q  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

Q  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

Q  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

Q     ค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์, คนขับรถวันละ 10 หยวน (ต่อท่าน)

  

เงื่อนไขการให้บริการ

 

 

                     โดยโอนเข้าบัญชี  นาง งามนิตย์  พงศ์กฤษณุรักษ์

             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ปิยรมย์            บัญชีออมทรัพย์เลขที่    185-1-17017-0

             ธนาคารกรุงไทย           สาขาบางจาก           บัญชีออมทรัพย์เลขที่    017-1-52584-1

             ธนาคารไทยพานิชย์      สาขาสุขุมวิท 101/1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่  145-2-04772-7

** กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่  02-746-2452**

 

หมายเหตุ

1.     บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.     หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.     รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.     ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.     กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.     มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.     หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1.     หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2.     หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3.     รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.     ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

5.     ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

6.     สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป

7.     ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

8.     หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่) หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.