ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD

อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย (FD)

** ตามรอยพระพุทธเจ้า สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน สัมผัส ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล (ลุมพินี-สารนาท-พุทธคยา-กุสินารา) ** (07-14 เม.ย.54)
 
   
ทัชมาฮาล
 
 
   
แม่น้ำคงคา แหล่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์
 
   
พระราชวังอักราฟอร์ต
 
 
   
เสาพระเจ้าอโศก สิครี
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) จำนวนที่นั่ง จำนวนที่จอง สแตนด์บาย ที่ว่าง สถานะ
*1 *2 *3
2011-04-07 8 วัน G2CCUFD110407 FD 36,900 25 - 14 14 - 11 จองด่วน
2011-04-09 8 วัน G2CCUFD110409 FD 36,900 25 2 22 24 - 1 จองด่วน
2011-04-11 8 วัน G2CCUFD110411 FD 36,900 25 13 10 23 - 2 จองด่วน
2011-04-12 8 วัน G2CCUFD110412 FD 36,900 25 15 2 17 - 8 จองด่วน
2011-04-14 8 วัน G2CCUFD110414 FD 36,900 25 14 1 15 - 10 จองด่วน
2011-04-18 8 วัน G2CCUFD110418 FD 36,900 25 11 2 13 - 12 จองด่วน
2011-04-19 8 วัน G2CCUFD110419 FD 36,900 25 12 3 15 - 10 จองด่วน
2011-04-21 8 วัน G2CCUFD110421 FD 36,900 25 6 8 14 - 11 จองด่วน
หมายเหตุ : จำนวนที่จอง *1 = รายการจองที่ยังไม่จ่ายเงิน, *2 = รายการจองที่จ่ายเงินแล้ว, *3 = รายการจองทั้งหมด
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานานชาติสุวรรณภูมิ- โกลกัตตา - กายา 
08.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ประตู 3 แถว E
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทโก ฮอลิเดย์ ทัวร์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

10.25 น.

ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3782(บริการอาหารบนเครื่อง)

11.45 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ เมืองโกลกัตตา ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคายา  บริการอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่อง เพื่อเป็นการประหยัดเวลา เนื่องจากสภาพจราจรในเมืองโกลกัตตา ติดขัดมาก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ   ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่ โรงแรม ROYAL RESIDENCY HOTEL BODHGAYA หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 2 : พุทธคยา – ต้นศรีมหาโพธิ์- สัตตมหาสถาน –บ้านนางสุชาดา-พาราณสี
เช้า

บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เริ่มต้นการจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง   นำชม  สังเวชนียสถานแหล่งที่ 1. พุทธคยา สถานที่น่าเชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อเซอร์อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปีก่อน นำนมัสการสถูปพุทธคยาทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  แล้วนำนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้นำพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่า เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ  แล้วนำชม สัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้แล้ว เจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์ รอบๆพุทธคยา  เพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออก สั่งสอนผู้คน แล้วนำชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกอายุกว่า 2,200 ปี ชมเสาพระเจ้าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้า ศิลปะสมัยปาละอายุราว 1,200 ปี “สมัยปาละเป็นช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรือง แผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัย นาลันทา รัฐพิหาร ตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง(พระถังซัมจั๋ง)และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน” แล้วนำชมบ้านนางสุชาดา ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ถวายข้าวมุธปายาส แด่พระพุทธเจ้า ทรงเสวยเป็นมื้อสุดท้าย ก่อนที่จะรับหญ้าคาเจ็ดกำจากโสตถิยพราหมณ์ นำไปปูไว้ที่ใต้ต้นโพธิ์เป็นบัลลังก์  แล้วเสด็จขึ้นไปประทับนั่งและได้กล่าวกับพระองค์เองว่าจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าจะตรัสรู้สำเร็จ. 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน   ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองพาราณสี

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร   
พักที่  โรงแรม HINDUSTAN  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 3 : พาราณสี – สารนาถ- มูลคันธกุฎี - ธัมเมกขสถูป –กุสินารา
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก ทำเป็นรูปสิงห์บางท่านอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสิงห์พระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า เสามีฐานบัวคว่ำ มีบัลลังก์สี่เหลี่ยมรอบสลักเป็นรูปธรรมจักรและรูปช้าง ม้า สิงห์และโค แล้วนำชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียง อาทิเช่น พระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา แบบคุปตะ และ แบบปาละ ฯลฯ แล้วนำชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา ที่ค้นพบบริเวณใกล้ๆกับ มูลคันธกุฎี สถานที่จำพรรษาของพระพุทธเจ้า  “อนึ่งศิลปะคุปตะได้รับการยกย่องว่างดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวล และเมืองสารนาถยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะ ที่อายุเก่าแก่ถึง 1,400 ปีมาแล้ว”   แล้วนำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ 2.  สถานที่แสดงปฐมเทศนา นำนมัสการสถูป  เจาคันธี สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ อีกครั้งหลังจากตรัสรู้แล้ว นำนมัสการ ธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หัวข้อธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร ทำให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ  แล้วนำชมวิหาร มูลคันธกุฏิหลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างชาวญี่ปุ่น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน   ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ   ณ ภัตตาคาร   
พักที่ โรงแรม IMPERIAL  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 4 : กุสินารา – เนปาล –ลุมพินีวัน – กุสินารา
เช้า

บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ลุมพินีวัน ถึงชายแดนประเทศอินเดีย–เนปาล  ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน   ณ โรงแรม ที่ลุมพินี

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองลุมพินี นำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ 3 สวนลุมพีนีวัน สถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ เพ็ญเดือน 6 ปีจอ  ก่อนพุทธศักราช 80 ปี  ภายในบริเวณมีวิหารมหามายา  สระโบกขรณี  และเสาพระเจ้าอโศก ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว  และข้อความจารึกเป็นหลักฐานว่า “ณ ที่นี่คือ  สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ  และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20  แห่งรัชกาลของพระองค์”  (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3)  จากนั้นนำท่านผ่านด่านกลับสู่ประเทศอินเดียเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองกุสินารา

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ   ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก 
พักที่  โรงแรม IMPERIAL  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 5 : กุสินารา – มกุฏพันธเจดีย์ - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน – โครักปุระ -พาราณสี
เช้า

บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์ จากนั้น นำท่าน ชมวัดไทยเมืองกุสินารา  ให้ท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และ ร่วมถวายบังคมรูปหล่อขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรูปหล่อองค์เดียวในโลก ให้ท่านร่วมทำบุญ เพื่อให้ภิกษุไทยได้ศึกษาพระธรรม ท่านสามารถ ถวายปัจจัย หรือ ซื้อหนังสือพุทธประวัติ และ หนังสืออื่นๆ ที่ทางวัดจัดไว้ให้ทำบุญได้ จากนั้นนำนมัสการสังเวชนียสถานแหล่งที่ 4.  สถูปที่เชื่อกันว่าสร้างครอบทับสถานที่เสด็จปรินิพานท่ามกลางต้นสาละคู่ นำท่านนั่งสมาธิที่วิหาร พระรูปพระพุทธไสยาสน์ มีจารึก กำหนดอายุ เก่แก่กว่า 1400 ปี แสดงตอนเสด็จปรินิพพาน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองโครักปุระ เมืองทางผ่านระหว่างเมืองพาราณสี และ กุสินารา  

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย

นำเดินทางสู่เมืองพาราณาสี

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร   
พักที่  โรงแรม HINDUSTAN  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 6 : พาราณสี - ล่องเรือพายแม่น้ำคงคา - พาราณสี – เดลี - อักรา
04.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับเช้าวันใหม่ที่สดใส ให้ท่าน ล้างหน้าให้สดใส พร้อมที่จะที่ได้สัมผัสกับความหลากหลายของผู้คนเมืองพาราณสี และ แม่น้ำคงคา ที่ชาวฮินดู เชื่อว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นจุดที่ตุ้มหูของพระศิวะตกอยู่ใต้แม่น้ำแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ได้นำพระอัฐิของพระพุทธเจ้า มาลอยอังคารที่แม่น้ำแห่งนี้ด้วย  ท่านจะได้นั่งเรือพาย เพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา  ณ ที่นี่เองท่านได้จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดู  ซึ่งจะมาอาบน้ำ ดื่มน้ำ รวมทั้งท่าน้ำที่จะมีพิธีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้น นำท่านเดินทางกลับโรงแรม

เช้า

บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
อิสระตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน   ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองพาราณสี

.......... น.

เหิรฟ้า   สู่เดลลี โดยสายการบินภายใน

.......... น.

ถึงสนามบินกรุงเดลลี นำเดินทางโดยรถโค้ชออกจากเขตปกครองพิเศษ เดลลี ผ่านเข้าสู่แคว้นอุตรประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ ผ่านเมืองใหญ่ มธุรา สู่ เมืองอักรา

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ   ณ ภัตตาคาร   
พักที่   โรงแรม MARINA  HOTEL AGRA หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 7 : ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด - เดลี –สนามบิน
เช้า

บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารตัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ตัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี สิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า20,000 คน  แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสี
ดำ ด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับตัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน
นำเข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์  และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์)พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โตนำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์  นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ นำชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดา องค์ต่างๆ  แล้วนำชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นตัชมาฮาลได้ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วนำชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่  (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ  ที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเดลี

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ   ณ ภัตตาคาร   
ได้เวลาอันสมควร นำเดินทางสู่สนามบินกรุงเดลี

23.30 น.

เหิรฟ้า  กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 3797

วันที่ 8 : เดลี - กรุงเทพฯ
05.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ ด้วยความอิ่มบุญ และสุขใจไปตราบนานเท่านาน

 

 
 
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย + เนปาล
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6.ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง ปกติ กิโลกรัมละ 165 บาท  ราคาพิเศษหากแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เวลาทำการ 10 กิโลกรัม ท่านละ 500 บาท
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

การสำรองที่นั่ง  

1.  กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ10,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

ท่านสามารถแฟกซ์ สลิปยืนยันการโอนเงินชำระค่าทัวร์ และ copy พาสปอร์ตของผู้เดินทาง มาที่ 02 277 3300
*****หากไม่สามารถชำระตามกำหนดวัน กรุณาเซ็นต์การันตียืนยันการจองภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจองและ  หากไม่สามารถชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายในเวลา 15 วันก่อนเดินทาง กรุณาเซ็นต์การันตี


การยกเลิก

1.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป      คืนเงินทั้งหมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป      เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน          เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน       เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้          
  

1.คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                           
2.คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่านกรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ ระบุพร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่ เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่าน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เองหากต้องการ ยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)   

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย /เนปาล
1.หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
(หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย) เหลือหน้าประทับตรา ไม่ต่ำกว่า 6 หน้า
2.รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***
5.กรณีที่ทำงานอยู่ กรุณาระบุที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทศัพท์สำนักงาน

ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.