ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
โดย...สายการบินเวียดนามแอร์
  
19,900.-
5 วัน 4 คืน

วันแรก
กรุงเทพฯ - ฮานอย - ลาวไก ( - / - / D )
09.30 น.
ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3-4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน พบเจ้าหน้าที่ชูป้าย " Virgin..Vietnam " คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
12.20 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN830
14.10 น.
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย ชมเมืองฮานอย อาคาร บ้านเรือนใสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ช กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ นำชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่า 36 สาย
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร / หลังอาหาร พาท่าน Check in โรงแรม (เพื่ออาบน้ำ) ก่อนเดินทางสู่สถานีรถไฟ....

21.00 น.
ออกเดินทางสู่จังหวัด ลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กม. พักผ่อนราตรีสวัสดิ์...พร้อมบริการเครื่องนอน และน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด (รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ตู้ละ 4 เตียง บน-ล่าง : พักตู้ละ 4 ท่าน สะอาดค่ะ )
 
วันที่สอง
ลาวไก – ซาปา - Cat Cat Village – ภูเขาฮามลอง – ตลาดซาปา ( B / L / D )
05.30 น.
เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า และเดินทางสู่เมืองซาปา
10.00 น.
ถึงเมืองซาปา เช็คอินท์เข้าทีพัก เดินทาง สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลังอาหารเดิรชมเมืองซาปา ชมโบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ชมตลาดซาปา
14.30 น.
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ภูเขาฮามลอง Tram Ton Pass จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร นำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ อิสระกับการเดินทางบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองซาปา
 
วันที่สาม
ซาปา – Silver water fall – Taphin Village - ซาปา ( B / L / D )
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ออกเดินทางชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเทร้าซ์ โดยใช้น้ำจากน้ำตก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา หลังอาหารออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Taphin Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า walking tour ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และชมทัศนียภาพที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาต่างๆอย่างสวยงาม
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเมืองซาปา กลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์….
 
วันที่สี่
ซาปา – Bacha Market - ลาวไก - ช็อปปิ้ง ( B / L / D )
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางต่อสู่เมืองบัคห่า รับประทานอาหารเช้า เที่ยวชม ตลาดบัคฮา (Bac Ha Market) สีสันตลาดแห่งชนเผ่า ตลาดบัคฮาถือเป็นตลาดนัดชาวเขาที่ใหญ่ที่สุดของเมือง บัคฮา ช๊อปปิ้งสินค้าชนเผ่า สีสันสดุดตา อาทิ กระเป๋า เป้ ผ้าปูโต๊ะ และบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองบัคฮา หลังอาหารเดินทางกลับสู่จังหวัดลาวไก เที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก ชายแดนเวียดนาม – จีน และเลือกซื้อสินค้า ผลไม้จากเมืองจีน
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเมืองลาวไก
21.00 น.
นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
 
วันที่ห้าี่
ลาวไก - ฮานอย - กรุงเทพฯ ( B /- / - )
05.00 น.
ถึงเมืองฮานอย ทำภาระกิจส่วนตัวตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่สนามบิน
09.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN831
11.20 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ.. รับกระเป๋าสัมภาระเดินทางกลับ
*** สิ้นสุดการเดินทาง ด้วยความประทับใจ ***
 
   ฮานอย – ซาปา
5 วัน 4 คืน (VN)
ผู้ใหญ่
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
Holiday Sapa 2 คืน 3 star หรือเทียบเท่า
19,900.-
18,900.-
17,900.-
2,500.-
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่

ข้อแนะนำ
•
รายการเดินทางดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางแนวผจญภัย รักธรรมชาติ และวัฒนธรรม
• ควรเตรียมเสื้อกันหนาว / หมวก / ถุงมือ / รองเท้า / ผ้าพันคอ / แว่นตากันแดด / รองเท้าสวมสบาย /
ยารักษาโรค และอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบนรถไฟ อาทิ แปรงฟัน , ยาสีฟัน ฯลฯ

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน VN ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ (ชั้นทัศนาจร) / ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
• ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ VIP ไป-กลับ ฮานอย – ลาวไก
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ/ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ / ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
• ค่าน้ำหนักและจำนวนของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (15 กิโลกรัม / ท่านละ 1 ใบ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และเหลือไม่น้อยกว่า 2 หน้า ไม่ใช้รูปถ่าย


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 1,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ในนาม
นางงามนิตย์ พงศ์กฤษณุรักษ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 185-1-17017-0  สาขา  สุขุมวิท 101/1 (ปิยรมย์ พาร์ค)


กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทรที่ติดต่อได้มาที่ 02-7462452


กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง

หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว  

WST ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท

หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน

ก่อนวันเดินทาง WST ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว

หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง

WST ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

อ่านตรงนี้สักนิด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง เนื่องจากเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เดินทางมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ ดังนั้นทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน , อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากท่านยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ จึงไม่สามารถแยกคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะพิจารณาตามความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก


หมายเหต: โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสภาวะทางการเมือง หรือการสไตร์คนัดหยุดงานของพนักงาน อีกทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ และเหตุสุดวิสัย, การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่างๆ ของโปรแกรมทัวร์และวันหยุด วันสำคัญของประเทศ นั้น ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญและไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ กลับคืนได


กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทฯ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในรายการที่ระบุไว้ข้างต้น
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.