ReadyPlanet.com
dot
dot
บ้าน WST
dot
bulletAbout Us
bulletEnglish Version
dot
About WST
dot
bulletTAT No. 11/04094
bulletทะเบียนการค้า
bulletสมาชิก สทน.
bulletผลงานที่ภาคภูมิใจ
bulletเสียงชื่นชม
bulletContact Us
bulletเงื่อนไขการชำระเงิน
dot
WST ความทรงจำนี้ไม่มีเลือน
dot
bulletลูกค้าสัมพันธ์
bulletกษัตริย์ยอดกตัญญู
bulletMy life :: My UK
bulletกิจกรรมกับ Embassy
bulletFamTrip สำรวจเส้นทาง
dot
Promotion ประจำเดือน
dot
bulletSpecial Promotion
bulletแนะนำโรงเรียน
dot
เตรียมตัวเดินทาง
dot
bulletVisa :: วีซ่า
bulletHome stay เรื่องเล็ก
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเกร็ดท่องเที่ยว
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletแผนที่รถไฟทั่วโลก
bulletบัตรโทรศัพท์ Penguin
bulletคำนวณค่าใช้จ่าย
bulletรหัสประเทศทั่วโลก
bulletบริษัททัวร์:: เลือกดีๆ
bulletสัมภาษณ์วีซ่า
bulletเวลาโลก
dot
ตรวจสอบก่อนเดินทาง
dot
bulletที่นั่งในสายการบิน
bulletสถานะบัตรโดยสาร
bulletปลั๊กไฟทั่วโลก
dot
แนะนำท่องเที่ยว
dot
bulletไทยเที่ยวไทย
bulletท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
bulletท่องเที่ยวออสเตรเลีย
bulletท่องเที่ยวฮ่องกง
bulletท่องเที่ยวแคนาดา
bulletการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
bulletท่องเที่ยวเกาหลี
bulletท่องเที่ยวสิงคโปร์
dot
แฟ้มภาพกิจกรรม
dot
bulletเพื่อนบ้าน WST
bulletLast Album (Hi5)
bulletผลงาน WST (บางส่วน)
bulletCode link :: โค้ดลิงค์
dot
ขอรับข้อมูลอัพเดต

dot


ศึกษาต่อต่างประเทศ l ซัมเมอร์คอร์ส l เรียนภาษา l Work&Study l TOEFL l IELTS l General English l Homestay l Pacgake l Tour l Hotel l Rental car
คอร์สหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น   สำหรับเด็กนานาชาติ ทั้งระดับอนุบาล และ ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา เปิดรับนักเรียนเนอสเซอรี่ หลักสูตรอินเตอร์คิดส์ : Wattanasatit Pre-school open enroll for nursery and Pre-kindergarten student


อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์ (TK) บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์ article

อิสตันบุล แกรนด์ทัวร์
6 วัน 5 คืน
โดยเตอร์กิช แอร์ไลน์ส

 
 

 

วันแรก

 กรุงเทพฯ - อิสตันบุล

 

12.40 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่
9 แถว U เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง


  14.40 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์สเที่ยวบินที่ TK 063
  21.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอะตาเติร์ก นครอิสตันบุล อดีต กรุงคอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงของอาณาจักรไบแซนไทน์หรือโรมันตะวันออก อันยิ่งใหญ่กว่า 1,000 ปีก่อนจะแปรสภาพมาเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิออตโตมานในอีก 500 ปีถัดไป และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนครอิสตันบุล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ   พัก โรงแรม _______________ ระดับ 4 ดาว
 

วันที่สอง

 บลูมอสก์ - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - วังท็อปคาปี - แกรนด์บาซาร์

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมนครอิสตันบุล ที่ซึ่งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกได้มาบรรจบกัน โดยมีช่องแคบบอสฟอรัสกั้นขวางอยู่ ชม ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าโบราณ เป็นศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์เหลืออยู่ 3 ชิ้น คือ เสาโอเบลิสค์ เสาบรอนซ์รูปงู และเสาคอนสแตนติน ซึ่งได้ชื่อมาจากพระเจ้าคอนสแตนติน จักรพรรดิแห่งโรมันตะวันออก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมมัสยิดสุลต่านอาห์เม็ตที่
1 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บลูมอสก์ ซึ่งเรียกตามสีกระเบื้องอิซนิคบนกำแพงชั้นใน สร้างขึ้นในช่วงปี 1609 และ 1616 โดยเมห์เม็ต อาอา มัสยิดนี้นับเป็นการสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจ มีหน้าต่างทั้งสิ้น 260 บาน และหอมิเนเร่ต์หกหลัง ถัดไปชม วิหารเซ็นต์ โซเฟีย หรือ ฮาเกีย โซเฟีย ซึ่งถือกันว่าเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จัดเป็นสุดยอดของด้านสถาปัตยกรรมในยุคนั้น โบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นเป็นหลังที่สามหลังจากเกิดไฟไหม้และเสียหาย จักรพรรดิจัสติเนี่ยนทรงสร้างขึ้นและได้ประดับประดาภาพไว้อย่างมากมายภายใน หนึ่งในนั้นคือภาพจักรพรรดิคอนสแตนตินและจัสติเนี่ยนถวายนครอิสตันบุลและวิหารเซ็นต์โซเฟียเพื่อบูชาพระแม่กุมาร ซึ่งประดับอยู่บนประตูทางออก
 
  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   จากนั้นพาท่านชม พระราชวังท็อปคาปี ศูนย์กลางแห่งอำนาจอันไพศาลของจักรวรรดิออตโตมานตลอดช่วง 500 ปีในอดีต พระราชวังทอปคาปีเป็นที่สำหรับแสดงทรัพย์สมบัติอันมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวังชั้นนอก, พระราชวังชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวังนี้จะมีข้าราชบริพารทำงานกันอยู่ประมาณ 5 พันคน จึงมีสภาพคล้ายตัวเมืองที่ซับซ้อนอยู่ในตัวเมืองอีกชั้นหนึ่ง ตัวพระราชวังนั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในยุคที่จักรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด จากนั้นนำท่านสู่ตลาด แกรนด์ บาซาร์ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกแหล่งรวมร้านค้ามากมายกว่า 3,000 ร้านไม่ว่าจะเป็นพรมนำเข้าจากอิหร่าน ร้านขายทอง ร้านเครื่องแก้วเจียระไน เครื่องประดับมากมาย ฯลฯ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอย่างเต็มที่ (ไม่มีบริการอาหารค่ำ)
  ค่ำ   พบกันที่จุดนัดพบ ในท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
พัก โรงแรม
_______________ ระดับ 4 ดาว
 

วันที่สาม

 ตลาดเครื่องเทศ - ช่องแคบบอสฟอรัส - วังโดลบามาเช่ - บูร์ซา ตุรกีฝั่งเอเซีย - ภูเขาคัมลิคา

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ ตลาดเครื่องเทศ อันลือชื่อ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเครื่องเทศคุณภาพดีราคาถูก และอาหารสำเร็จรูปมากมาย จากนั้นนำท่าน ลงเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่าเข้าไว้ด้วยกัน ณ ที่นี้ถือว่าเป็นที่ที่ยุโรปพบกับเอเซีย โดยมีสะพานบอสฟอรัสเป็นตัวเชื่อม ล่องเรือชมความงดงามของนครอิสตันบุล จากนั้นนำท่านชม พระราชวังโดลบามาเช่ ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 19 ศิลปะแบบร็อคโคโค่ เป็นสถานที่พำนักสุดท้ายของเคมาล อะตาเติร์ก จนถึงแก่อสัญญกรรม โดยที่นาฬิกาในห้องนี้ยังคงชี้เวลที่อะตาเติร์กเสียชีวิตลง ในวันที่ 10 พ.ย. 1938 ธงชาติตุรกีสีแดงเข้มยังคงคลุมอยู่บนเตียงที่อะตาเติร์กถึงแก่อสัญญกรรม
  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   นำท่านข้ามมายังอิสตันบุลฝั่งเอเซีย ขึ้นจุดชมวิวที่ภูเขาคัมลิคา ณ จุดนนี้จะมองเห็นนครอิสตันบุลได้ทั้วหมดในมุมมองกว้าง จากนนั้นนำท่านเดินทางสู่บูร์ซา เมืองสำคัญเก่าแก่อีกแห่งตั้งแต่สมัยจักรวรรดิออตโตมาน
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พัก โรงแรม
_______________ ระดับ 4 ดาว
 

วันที่สี่

 บูร์ซา - สุสาน และสุเหร่าสีเขียว - อิสระช็อปปิ้ง

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเยี่ยมชมเมืองบูร์ซา ซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ
1,200,000 คน และยังเป็นศูนย์กีฬาสำหรับฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี ชาวพื้นเมืองมักเรียกเมืองนี้ว่า เมืองสีเขียว นำท่านชม สุเหร่าอูลู หรือ Great Mosque ซึ่งเป็นสุเหร่าที่สำคัญที่สุดในบูร์ซา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1399 ศิลปแบบเซลจุก เป็นหลังคาทรงโค้งแบบโดม ทำด้วยกระจกเพื่อแสงสารถส่องผ่านได้ จากนั้นชม สุสานเยซิล ซึ่งตัวอาคารก่อสร้างเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีหลังคาโค้งแบบโดม สร้างโดยสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1 เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์ ใช้กระเบื้องกระจกสีเขียวอมฟ้า ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ สุสานสีเขียว


  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  บ่าย   ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้ง กับตลาดขายสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
  ค่ำ   พัก โรงแรม _______________ ระดับ 4 ดาว
 

วันที่ห้า

 อิสระทั้งวันที่อิสตันบุล

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
วันนี้ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน
(ไม่มีบริการอาหารกลางวันและค่ำ)
  ค่ำ   พัก โรงแรม _______________ ระดับ 4 ดาว
 

วันที่หก

 อิสตันบุล - กรุงเทพฯ

 

เช้าตรู่

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอะตาเติร์ก นครอิสตันบุลเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  08.15 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK 062
  21.45 น.   ดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

*** โปรดอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ ***

***อัตราค่าบริการ***
สามารถเปลี่ยนแปลงตามช่วงเดือนที่เดินทาง โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ตารางด้านล่าง

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 คน ราคา ราคาท่านละ

49,900 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 1 คน ราคาท่านละ

46,900 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน (มีเตียง) ราคาท่านละ

45,900 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

44,500 บาท

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ราคาท่านละ

  5,000 บาท

พักท่านที่สาม ลดราคา ราคาท่านละ

      - บาท

 

กรุ๊ป
เดินทางเดือน

วันที่เดินทาง

จำนวน

พักโรงแรม ราคา สถานะกรุ๊ป
มกราคม 08 - - - - -
กุมภาพันธ์ 08 - - - - -
มีนาคม 08 - - - - -
เมษายน 08 - - - - -
พฤษภาคม 08 - - - - -
มิถุนายน 08 - - - - -
กรกฎาคม 08 18 - 23 ก.ค. 51 20 ที่ 4 ดาว 4 คืน 49,900 บาท รับจอง
สิงหาคม 08 8 - 13 ส.ค. 51 20 ที่ 4 ดาว 4 คืน 49,900 บาท รับจอง
กันยายน 08 19 - 24 ก.ย. 51 20 ที่ 4 ดาว 4 คืน 49,900 บาท รับจอง
ตุลาคม 08 24 - 29 ต.ค. 51 20 ที่ 4 ดาว 4 คืน 51,900 บาท รับจอง
พฤศจิกายน 08 - - - - -
ธันวาคม 08 - - - - -

 

ราคานี้รวม

*

  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
*   โรงแรมที่พัก 5 คืนที่อิสตันบุล ตามที่ระบุในรายการ
*   ค่ารถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
*   ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
*   อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
*   หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
*   ประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*   ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*   กระเป๋าเดินทางอย่างดี ท่านละ 1 ใบ
*   ค่าวีซ่าเข้าประเทศตุรกี
     

ราคานี้ไม่รวม

*   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิป
*   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
*   ค่าขนกระเป๋าของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
 

หมายเหตุ

*   มัดจำทัวร์ทันทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนออกเดินทาง 14 วัน
*   ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจำนวนตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
*   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*   ริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือบกพร่องของสายการบิน อุบัติเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรือการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ทัวร์ต่างประเทศ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดย (FD) article
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดย TK article
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดย KL
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน โดย TG article
เกาหลี Spring Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG) article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน โดย (QR) article
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เกาหลี SKI & SNOW SPECIAL PRICE 5 วัน 3 คืน โดย 7C
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 10 วัน 7 คืน โดย TG
เยอรมัน ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน 5 คืน โดย WY
อินเดีย นิวเดลี อักรา ฟาแตร์ปูร์ 7 วัน 5 คืน โดย FD
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน โดย FD
อิตาลีเจาะลึก 9 วัน article
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน โดย CA article
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย FD article
แพคเกจเที่ยวกรีซ กรุงเอเธนส์ 4 วัน 3 คืน ประตูเฮเดรียน วิหารเทพซุส อะโครโปลิส วิหารพาร์ธีน่อน article
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน 9 คืน โดย TG article
เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน article
ซาปา..บัคห่า..สีสันตลาดแห่งชนเผ่า
เยอรมัน - ออสเตรีย - สาธารณรัฐเช็คฯ 7 วัน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว
HI-LIGTH - มอสโคว์ 5 วัน article
พิชิตหลังคาโลก เฉินตู ทิเบต ลาซา ซีหนิง 7 วัน 5 คืน article
มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดย TG article
ซิดนีย์ 5 วัน ท่องเที่ยวจุใจ เพลิดเพลินกับราคาโปรโมชั่น
ชวนท่านเปิดตำนานอียิปต์ ดินแดนไอยคุปต์ลึกลับ และเรื่องราวมากมายน่าค้นหา
ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ article
มาเก๊า เวเนเชี่ยน แถมฟรี จูไห่ และอาหารซีฟู๊ด 3 วัน 2 คืน
Autumn Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Autum Kansai ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า-เกียวโต-ไคไซ
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย
สบายแพคเกจ 2 คนก็เที่ยวได้ l ไม่ต้องรอกรุ๊ปใหญ่ l มีตั๋ว มีโรงแรมก็บินได้เลย l ราคาสบายกระเป๋าแบบสบายแพคเกจ article
ล่องเรือ MS Century Star (5 ดาว)-ชมถ้ำหิมะหยกเฟิงตู-เขื่อนซันเสียต้าป้า ฯลฯ 5 วัน 3 คืน
เที่ยวอียิปต์ราคาสบายๆ สไตล์แพคเกจ
อียิปต์-ตุรกี (MS) อิสตันบุล - บลูมอสก์ - วังทอปคาปี - ฮิปโปโดรม - วิหารเซ็นต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ article
ทัวร์ตีกอล์ฟ ณ เสียมเรียบ, กัมพูชา
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินแขวน เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านไม่ต้องรอกรุ๊ปให้เสียเวลา
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา 4 วัน 3 คืน เดินทางแบบสบาย สบาย เที่ยวเต็มเช่นเคย
รวมโปรแกรมอินโดจีน
บาหลี-บุโรพุทโธ ยอร์คยากาต้า 5 วัน
บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) article
กัมพูชา..มหัศจรรย์นครวัด (รถ) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.